Hanketeade „Harjumaa omavalitsuste IT-teenuste ühtse töökorralduse loomine“ tööde teostamiseks

Pakkumiskutse
Meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ projekti „Harjumaa omavalitsuste IT-teenuste ühtse töökorralduse loomine“ tööde teostamiseks
Käesolevaga teeme ettepaneku esitada pakkumine projekti “Harjumaa omavalitsuste IT-teenuste ühtse töökorralduse loomine” (edaspidi nimetatud: Projekt) teostamiseks.
Töö tulemusena valmivad:
1. Harjumaa omavalitsuste põhiteenuste ja IT-teenuste tööprotsesside kirjeldus ja analüüs.
2. Harjumaa omavalitsustele ühise IT-toe ja –teenuste osutamise kontseptsioon.
3. Näidisdokumendid omavalitsuste ühise IT-toe korraldamiseks.
Dokumendid esitatakse vormingus, mis võimaldavad tekstide ja tabelite töötlemist enamlevinud tarkvarade abil. Protsesside skeemid esitatakse BizAgi Modeler vormingus.
1. Harjumaa omavalitsuste põhiteenuste ja IT-teenuste tööprotsesside kirjeldus ja analüüs
Viiakse läbi analüüs, mis:
a. põhineb üldtuntud metoodikatel nt Mark O’Loughlin The Service catalog: a practioner guide või projekti Kohalike riigiasutuste ühise büroo- ja teeninduskeskkonna mudeli loomine ja rakendamise ettevalmistamine Läänemaal (nn Riigimaja projekt; http://www.lmv.ee/public/Metoodika_ja_metamudel_27032011_1.pdf) käigus loodud ja praktikas proovitud protsesside kaardistuse metoodikal;
ja mille käigus
b. kirjeldatakse projektis iga osaleva (~18) omavalitsuse põhiteenuste osutamise tööprotsessid ja neid toetavad IT-teenused;
c. kirjeldatakse nende kasutatavuse ja küpsuse iseloomulikud näitajad omavalitsuste põhiselt,
d. kirjeldused peavad sisaldama:
- olemasolevast seadusandlusest tulenevaid regulatsioone,
- põhiteenuste ja IT-teenuste tööprotsesside kirjeldusi täpselt ühesuguste andmekoosluste kaudu,
- teenuste protsessiskeeme,
- protsesside omavaheliste sõltuvuste skeeme,
- praegu kasutatavate põhi- ja IT-teenuste analüüsi iga omavalitsuse põhiselt, mis:
o hindab IT-teenuste ressursikulu,
o hindab IT-teenuste standardiseerimise ja integreerimise võimalusi,
o sisaldab tööprotsesside optimeerimise ettepanekuid.
2. Harjumaa omavalitsuste IT-teenuste konsolideerimise teostatavus-tasuvusanalüüs:
a. tehakse punktis 1 kogutud andmete alusel,
b. lähtub parimatest praktikatest omavalitsuste avalike teenuste IT-toe tagamisel,
c. annab soovitused IT-teenuste konsolideerimiseks.
3. IT halduse korralduse alusdokumentide koostamine
Sõltuvalt teostatavus-tasuvusanalüüsi alusel vastu võetavatest otsustest koostatakse kas:
a. IT haldusüksuse põhikiri ja töökorralduse alusdokumendid, või
b. IT ühishangete põhimõtted ja alusdokumendid.
Töö teostamise perioodiks on viisteist kuud, 06. august 2012 – 28.oktoober 2013.
Pakkumine koosneb alljärgnevast:
1. Pakkuja kasutatava metoodika kirjeldus töö teostamisel,
2. Pakkuja nägemus töö tulemusest,
3. Pakkuja organisatsiooni profiil, seal hulgas kogemused sarnaste projektidega viimasel kolmel aastal;
4. Alltöövõtjad, nende poolt teostatavad töö osad ja nende kogemused sarnaste projektidega, juhul, kui pakkuja kavatseb kasutada alltöövõtjaid;
5. Pakkumise hind eurodes, näidates ära hinna ja käibemaksu.
6. Avaldus hankes osalemiseks, milles on märgitud koostamise kuupäev, pakkuja nimi, isiku-või äriregistrikood, asukoht või aadress, pakkuja esindaja nimi, isikukood, pakkuja ja pakkuja esindaja kontaktandmed, füüsilisest isikust pakkuja allkiri või juriidilisest isikust pakkuja esindaja allkiri, kinnitus, et ei esine pakkumise esitamise takistavaid asjaolusid RHS §38 mõttes ja selgesõnaline nõustumus kõigi pakkumiskutses esitatud tingimustega,
Pakkumise hindamine
Pakkumisele antakse hindepunkte järgnevalt:
- pakkuja kasutatav metoodika, nägemus töötulemusest ja kogemus sarnaste
projektidega viimasel kolmel aastal – 70 %,
- pakkumise hind – 30%.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt kuni 01. juunini 2012. Pakkujaid teavitatakse tulemustest siis, kui projekti rahastaja on projekti taotluse heaks kiitnud. Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse leping peale projekti taotluse heakskiitmist rahastaja poolt.
Pakkumine tuleb esitada Harjumaa omavalitsuste liitu. Posti teel või tuua isiklikult kohale Sirge tn 2 10618 Tallinn või elektronposti teel info@hol.ee digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 12. märtsiks 2012 kell 15.00.
Kõik pakkumused lükatakse tagasi, juhul, kui pakkumused ei vasta planeeritavale eelarvele.
Hanke kohta saab teavet Harjumaa omavalitsuste liidust. Kontaktisik: Raivo Sulg, projektijuht, telefon 5098783, Raivo.Sulg@heak.ee
Pakkumised avatakse 12. märtsil 2012 kell 15.30 HOL nõupidamiste ruumis Sirge tn 2.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo