Maikuu põhiteemad HOL juhatuses – kohalike maksude haldus, erivajadustega laste kool ja uuenev planeerimisseadustik.

Maikuu põhiteemad HOL juhatuses – kohalike maksude haldus, erivajadustega laste kool ja uuenev planeerimisseadustik.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse liikmed kuulasid 7. mai istungi alguses  Maksu- ja Tolliameti (MTA) esindajate Egon Veermäe ja Triin Raaperi ettekannet kohalike maksude haldamise keskse korralduse võimaluste kohta. MTA esindajad kinnitasid valmisolekut omavalitsuste maksuhalduse jaoks sobiva rakenduse arendamiseks ning andsid lootust, et piisava huvi korral saaks selleks ka EL struktuurifondidest raha taotleda. Toodi välja hea koostöökogemus Tallinnaga – MTA-ga koostöös hallatakse Tallinnas nii müügi- kui reklaamimaksukogumist. Juhatus leidis, et teema väärib kindlasti edasiarendamist ning palus MTA esindajatel tulla maksuhalduse tõhustamise võimalusi ka HOL volikogus tutvustama.

Juba mõnda aega on päevakorral olnud see, mis saab hariduslike erivajaduste laste õppimisvõimalustest Harjumaal – Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool on otsustatud sulgeda ja ka Kosejõe kooli tulevik on ebaselge. HOL juhatus leidis, et kuna vajadus seesuguse haridusteenuse järgi on Harjumaal paraku kasvav, tuleb oma vajadusest Haridusministeeriumi teavitada. Otsustati teha ühine pöördumine ministeeriumile, kus ka omapoolsed asukohaalternatiivid välja pakutakse.

Juhatus arutas ka seda, kas saata Riigikogu majanduskomisjonile HOL seisukohad planeerimis- ja ehitusseadustiku kohta, et uuenev õigusakt vastaks kohalike omavalitsuse vajadustele. Leiti, et seaduseelnõus on kindlasti nüansse, millele tuleks tähepanu juhtida. Siiski sooviti pöördumise sisu põhjalikult läbi analüüsida ning anda kõigile HOL-i liikmesomavalitsustele võimalus sel teemal oma arvamused ja seisukohad välja öelda.

Kuulati ära ka revioskonikomisjoni esimees Andres Laisk, kes tutuvustas revisjonikomisjoni aruannet. Komisjon kontrollis eelarvest kinnipidamist, liidu volikogu ja juhatuse otsuste elluviimist, tulude tähtaegset arvelevõtmist, vara kasutamise sihipärasust, liidu asjaaajamist ja eelmise aasta revisjonikomisjoni poolt tehtud ettepanekute täitmist. Märkimisväärseid rikkumisi ja kõrvalekaldeid ei täheldatud, küll aga anti soovitusi paremaks töökorralduseks. Juhatus otsustas esitada aruande HOL volikogule tutvumiseks ja kinnitamiseks.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo