Siseturvalisus

Klassikaliselt peetakse siseturvalisuseks stabiilset ja suhteliselt prognoositavat keskkonda, kus inimesed saavad ilma takistamata eesmärgipäraselt tegutseda, tundmata hirmu või ohtu iseenda või oma vara suhtes. Turvalisus kui paljude kaasabil loodav ühiskondlik seisund, milles inimene tunneb ennast kaitstult, kus on tagatud ohutu elukeskkond, vähendatud on tõenäosust sattuda ohuolukorda ning suurendatud on võimekust ohule reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju. Igaühe, sealhulgas nii avaliku, mittetulundus- ja erasektori kui ka iga üksikisiku kohustust aidata kaasa turvatunde kui psühholoogilise heaolu ja ohutu elukeskkonna säilitamisele oma õiguskuuleka ja kohusetundliku käitumisega.
Siseturvalisuse valdkonna areng ja probleemide efektiivne lahendamine eeldab erinevate ametkondade integreeritud koostööd ning koostööd erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning  koostööpartneritega ühiselt määratakse kindlaks valdkonna probleemid ja arenguvajadused. Planeerimise puhul on oluline ühise eesmärgi sõnastamine ning selle saavutamisele keskendumine, paindlikkus, väliskeskkonna muutustega arvestamine ning sealjuures avatus uutele lahendustele. 
Siseturvalisuse valdkonna planeerimisel on kõige enam vaja arvestada demograafilistest muutustest, majanduskeskkonna trendidest ning tehnoloogia arengust tulenevate väljakutsetega, on oluline arvestada kõikide piirkondade vajaduste muutumise ja eripäradega.
Riikliku süsteemi ja kohaliku tasandi vahelise parema koostöö ja koosmõju võimaluseks on siseturvalisuse valdkonnas kogukonnakeskne lähenemine, mis seisneb koos kogukonnaga sealsete probleemide väljaselgitamises ja koos kogukonna esindajatega nende lahendamises. Kogukonnakeskse lähenemisega jõutakse kogukondade kaudu efektiivsemalt ka üksikisiku kaasamiseni. 
Siseturvalisuse eduka tagamise eeldus on kõrge usaldus riigi ja vastavate ametkondade vastu. See tekib peamiselt kolme komponendi koosmõjul: riigiametite, õiglustunne ja kaasatus ehk valmisolek vabatahtlikuna kaasa lüüa.  Kõige olulisemad väärtused vabatahtlike kaasalöömisel siseturvalisuse valdkonnas on kogukonnaga ühtekuuluvustunde kasv, avaliku kindlustunde suurenemine, kuritegevuse ohvriks langemise hirmu vähenemine ning valdkonna läbipaistvuse tagamine, see suurendab usaldust õiguskaitse ja seega riigi vastu.
Kogukonnakesksel lähenemisel peavad valitsusasutused võimalikult palju kaasama kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, ühiskondlikke ja muid organisatsioone ning selleks soovi avaldavaid inimesi. Samuti tuleb suurendada inimeste endi rolli turvalisse elukeskkonda panustamisel nii suurema isikliku vastutuse kui tegutsemise kaudu ning soodustada ja tunnustada vastutustundlikku tegutsemist. Erinevad võrgustikupõhised töörühmad tegutsevad nii maakonna (nt turvalisuse nõukogud) kui ka omavalitsuse tasandil, olulisem on erinevate töörühmade töö tulemusel tekitada sünergia ja jõuda probleemi põhjusteni.
Riigi- ja haldusreformi tulemusena on maavalitsused lõpetanud tegevuse ning Vabariigi valitsus on usaldanud elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise ülesanded ühiselt omavalitsuste liitudele korralda. Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on ülesanded võtnud vastu ning 11. mail 2018 kogunes esmakordselt HOL poolt moodustatud Harjumaa Turvalisuse Nõukogu (HTN), kuhu kuuluvad erinevad turvalisuse ja tervise valdkondade asutuste ning omavalitsuste ja kogukondade esindajad. Nõukogu peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas. HTNi tegevus tugineb Siseturvalisuse arengukavas püsitatud eesmärkidele ning mille ülesanne on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö  koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine. Lahendused peituvad ühtses tegutsemises ja ühisel panustamisel, mille tulemusena tõuseb ka ametkondade ja elanikkonna sidusus. 
Siseturvalisuse arengukava üldeesmärk on tagada, et Eesti inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad turvalisema riigi Euroopas. Nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahendustega parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi.
Siseturvalisuse keskmes on alati inimeste elu, tervise ja vara kaitsmine. Seetõttu peab kasutama ajakohaseid lahendusi ja ideid, et vähendada ohtu nendele väärtustele. Elu, tervis ja vara on alati sõltuvuses väliskeskkonnast, sealhulgas looduskeskkonnast, mille saab võtta kokku elukeskkonnana. Parandades elukeskkonda, vähendatakse ohte kaitstavatele väärtustele. Keskkonnast tulenevaid ja keskkonda ähvardavaid ohte tuleb ennetada ja ära hoida, kasutades selleks mõistlikke lahendusi.
Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 Turvalisemad kogukonnad programmi  siht on tagada turvaline Eesti, kus korrakaitse- ja päästeasutuste kõrval annavad turvalisuse tagamisse oma panuse kõik Eesti elanikud. Turvalisus algab igast inimesest endast ning sellest, et inimesed hoolivad endast, oma lähedastest, oma riigist ning ümbritsevast keskkonnast. 
Turvalisemad kogukonnad programm keskendub eeskätt kogukondliku turvalisuse suurendamisele, kogukonnakeskse politseitöö ja pääste arendamisele, kogukondade võrgustamisele ja kaasamisele ning inimeste kaasamisele siseturvalisuse tagamisse, hirmu vähendamisele kuritegevuse ees, inimeste teadlikkuse ja võimekuse tõstmisele ning oskuste kujundamisele ohtude vältimiseks, enese ja teiste abistamiseks õnnetuse või kuriteo korral ning varavastaste kuritegude vähendamiseks, varavastaste kuritegude vähendamisele ja avaliku korra tagamisele. 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/