Tallinna pealinnaregiooni omavalitsuste koostöövõimalused on selginemas

Pealinnaregiooni – st. Tallinna ja selle lähinaabrite – kohalike omavalitsuste koostöövõimalusi ja -valdkondi uuriv projekt on jõudmas lõppjärku ning tulemused võetakse märtsi alguseks kokku ja avaldatakse kõigile huvilistele. Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt algatatud ja läbiviidud projekti “Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö– ja haldusvõimekuse tõstmine” raames läbiviidud uuringute peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada võimalused pealinnaregiooni avalike teenuste arendamiseks läbi koostöö ning seeläbi teenuste tarbijatele odavama ja tõhusama teenuse pakkumine. Põhimõtteliselt oligi projekti sihiks vaadelda avalikke teenuseid regiooniüleselt, sest pealinn ja selle lähemad omavalitsused on elanike igapäevase liikumisega selgelt ja praktiliselt kõikides eluvaldkondades seotud. Sellest tulenevalt tasub ka kohalikel omavalitsustel kaaluda, kas aeg omavaheliseks tihedamaks koostööks on küps.

Projekti esmaseks sammuks oli osade Põhjamaade pealinnaregioonide, Kopenhaagen, Oslo ja Helsingi, koostöövõrgustikega tutvumine ja nende kogemuste Eestis kasutamise võimaluste analüüsimine. Põhjamaade koostöökogemuste selgitamisele järgnes juba Eesti kontekstis teenusestandardite väljatöötamine, koostööks vajalike institutsioonide ja juhtimismudelite selgitamine ja teenusepakkumise regiooniüleste finantseerimismudelite väljatöötamine.

Põhjalikumalt on võimalik projektiga ja selle tulemustega tutvuda projekti kodulehel www.hol.ee/pealinnaregioon

Projekti tulemusi tutvustati projekti lõpuseminaril 1.märtsil kell 10.00 Tallinna Linnaarhiivis.

Projekt „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“ viidi läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ja juhtimisel. Projekti rahastati Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest ning järgmiste Harjumaa linnade ja valdade kaasfinantseeringuna

Täiendavat teavet jagab HOL projektijuht Margus Metssalu

(e-post: margus@hol.ee, tel: 515 9625)


Pealinnaregiooni projekti pressiteade 02.03.2011

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo