Harju maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78.

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on:

  • - toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv pikemas perspektiivis kahaneb ja vananeb;

  • - tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Maakonnaplaneeringu koostamine jäi perioodi 2013-2016. 01.03.2017 toimus Harju maakonna Nissi valla ja Lääne maakonna Lääne-Nigula valla vahelise piiri muutus, mis muutis ka maakondade vahelist piiri. Endise Nissi valla Rehemäe küla liitus Lääne maakonna Lääne-Nigula vallaga. Seega hõlmab planeering täna lisaks Harju maakonnale ka osaliselt Lääne maakonda.

Harju maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad juhendid ja prognoosid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused. Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+" seatud eesmärkidest:

  • - Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;

  • - Töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu kasutades kestlikke transpordiliike;

  • - Kiire, piisava sagedusega ja mugav ühenduse tagamine välismaailmaga;

  • - Erinevate transpordiliikide tasakaalustatud, piirkondlike eripäradega arvestav kasutamine;

  • - Hea varustatus energiataristuga;

  • - Soovimatu mõju vältimine kliimale läbi taastuvenergia suurema osakaalu energiavarustuses.

Harju maavanem algatas 30.07.2013 korraldusega nr 1395 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Harju maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldas Harju Maavalitsus koostöös planeeringukonsultant Hendrikson & KO-ga, Harju maakonna kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.

Kehtestatud Harju maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda veebilehel http://www.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering ja paberil Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju talituses (Roosikrantsi 12, Tallinn) lahtioleku aegadel.

 

Maakonnaplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Joonis 1 "Asustuse suunamine"

Joonis 2 "Tehnilised võrgustikud"

Joonis 3 "Ruumilised väärtused"

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 1.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Lisa 1.2. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel) (esitatud KSH aruandes)

Lisa 1.3. Harju maakonna Natura alade kirjeldused (esitatud KSH aruandes)

Lisa 2. Harju maakonnaplaneering 2030+ lähteseisukohad

Lisa 3. Ruumilise arengu analüüs

Lisa 4. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Seletuskiri

Joonis "Roheline võrgustik"

Joonis "Väärtuslikud maastikud"

Lisa. Harjumaa kaitstavad looduse üksikobjektid ja kaitsevööndid

Lisa 5. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed"

Seletuskiri

Joonis "Põhijoonis"

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Aruande lisa 2. Mõju Natura 2000 võrgustikule

Aruande lisa 3. Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele: püsielupaigad, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid, kaitsealad, kaitstavad looduse üksikobjektid

Aruande lisa 4. Mõju looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele. Hoiualad ja kaitsealused liigid

Lisa 6. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0".

Lisa 7. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine".

Lisa 8. Muudatused elektrivõrgus vastavalt Elektrilevi OÜ ja Elering AS tegevuskavadele

Lisa 9. Maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

 

 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju