Harju maakonna arengustrateegia 2035+

 

 Harju maakonna arengustrateegia 2035+

LISA 1 Kohalike omavalitsuste investeeringute kava 2019-2022

LISA 2 Maakondlik tegevuskava 2023-2026

---------------------------------------------------------------------

Harju maakonna arengustrateegia heakskiitmine maakonna kohalike omavalitsuste poolt:

Määrus nr
Anija vald 20.12.2018 nr 40
Harku vald 27.12.2018 nr 20
Jõelähtme vald 13.12.2018 nr 29
Keila linn 29.01.2019 nr 1
Kiili vald 24.01.2019 nr 1
Kose vald  
Kuusalu vald 06.03.2019 nr 10
Lääne-Harju vald 27.12.2018 nr 35
Loksa linn 13.12.2018 nr 16
Maardu linn 18.12.2018 nr 35
Raasiku vald 11.12.2018 nr 21
Rae vald 22.01.2019 nr 30
Saku vald 20.12.2018 nr 17
Saue vald 27.12.2018 nr 52
Tallinn 21.02.2019 nr 4
Viimsi vald  

 -----------------------------------------------------------------------

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek 01.10.2018 - 15.10.2018.

Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorsondini 2035+.

Kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 15.10.2018 aadressil Harjumaa Omavalitsuste Liit, Sirge tn 2, 10618 Tallinn või e-posti aadressil info@hol.ee.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise ühisseminar

04. septembril 2018 Rae Kultuurikeskuses 

vt ühisseminari ettekanne (pdf)

Harju maakonna kehtiv arengustrateegia koostati 2008. aastal ning 2009. aasta veebruaris allkirjastati see dokument Harju maavanema, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe ning kõigi 24 maakonna kohaliku omavalitsusüksuse esindaja poolt. Aastal 2013 strateegia küll uuendati, kuid vahepeal on toimunud haldusreform, kaotatud maavalitsused, muutunud on ka maakondlike organisatsioonide ülesanded ja majanduslik olukord Eestis tervikuna.

Lähtuvalt eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) §37³ on vajalik strateegia nii üldiselt kui ka valdkondade põhiselt üle vaadata. Uue arengustrateegia heakskiitmine toimub KOV volikogude poolt. KOKS §374 lg 6 „Maakonna arengustrateegia loetakse vastuvõetuks ja see jõustub pärast seda, kui vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab kuuluma ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus, on selle määrusega heaks kiitnud hiljemalt 15. jaanuaril. Maakonnakeskuseks loetakse kohaliku omavalitsuse üksust, mis on maakonnaplaneeringus maakonnakeskusena nimetatud.“

Ülevaatamist vajavad maakonna strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad ning selleks kutsutakse kokku töörühmad kolmes  strateegilises valdkonnas:

 

tegus rahvas  07. juunil 2018 kl 10.00-13.00

Ministeeriumide ühishoone I korruse saalis Kask/Kõiv;

- kvaliteetne elukeskkond  12. juunil 2018 kl 10.00-13.00

Omavalitsuste maja I korruse saalis;

- tasakaalustatud ruumimuster 13. juunil 2018 kl 10.00-13.00

Omavalitsuste maja I korruse saalis.

Töövormiks on koosolekud igas valdkonnas juunikuus ja töögruppide ühine koosolek selle aasta septembris. Strateegia tööversioon peaks valmima selle aasta sügiseks.

Arengustrateegia uuendamise protsessi juhib Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös OÜ Cumulus Consultingu ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega.

Kehtivad maakonna arengu- ja planeeringudokumendid on kättesaadavad aadressil http://hol.ee/areng-373.

3. mail 2018 Rae Kultuurikeskuses toimunud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avaseminari materjalid

  

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise ajakava:

märts 2018

Arengustrateegia uuendamise arutelu HOLi juhatuses ja volikogus

märts 2018

Lähtematerjali üle vaatamine; strateegiad, statistika jms

märts-aprill 2018

Juhtrühma moodustamine (arengukomisjon)

3. mai 2018

Strateegia uuendamise avaseminar

mai 2018

Strateegia töörühmade moodustamine

7. juuni 2018

Töörühma „Tegus rahvas“ koosolek

12. juuni 2018

Töörühma „Kvaliteetne elukeskkond“ koosolek

13. juuni 2018

Töörühma „Tasakaalustatud ruumimuster“ koosolek

juuni - august 2018

Arengustrateegia ja tegevuskava tööversiooni kokku kirjutamine

septembri algus 2018

Töörühmade ühine koosolek

september-oktoober 2018

Strateegia ja tegevuskava lõpliku versiooni kokku kirjutamine, tutvustamine avalikkusele (ka omavalitsuste kodulehtedel), tagasiside

oktoober- november 2018

Arengustrateegia  ja tegevuskava arutelud HOLi volikogus, tagasiside ja heaks kiitmine

november 2018

Viimane kohendamine vastavalt tagasisidele ja vormistamine; KOV volikogudele heaks kiitmiseks saatmine

november-detsember  2018

KOVde volikogud kiidavad heaks arengustrateegia ja tegevuskava

15. jaanuar 2019

Arengustrateegia heaks kiitmise lõpptähtaeg

 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju