Eellugu

Pealinnaregiooni koostöö-  ja haldusvõimekuse tõstmine


Projekti pealkirja fragment ’koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine’ annab üsna ilmekalt edasi selle uurimisprobleemi, mille HOLi juhatus selle esimehe initsiatiivil 2009. a. püstitas.  Probleem ei seisnenud mitte vabatahtliku koostöö tegemise võimatuses või sellega seonduvates raskustes. Probleem seisnes selles, et omavalitsusüksustel kui avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel puudus ja puudub tänini võimalus delegeerida avalik-õiguslike teenuste osutamist omavalitsusüksuste koostööorganisatsioonidele, kuna viimaseid on kehtiva õiguskorra kohaselt võimalik asutada vaid eraõiguslike juriidiliste isikutena. Teisisõnu väljendudes puudub Eesti õiguskorras organisatsiooniline vorm, mis võimaldaks omavalitsusüksustel koostöös osutada avalik-õiguslikke teenuseid, mis eeldavad muuhulgas ka siduvate õigusaktide vastuvõtmist (määrusandlus) ja vajadusel sanktsioneerivat tegevust (halduskaristus).

Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta Tallinna ja tema naabervaldade – Pealinnaregiooni – haldusvõimekust ja jätkusuutlikkust eelkõige läbi avalike teenuste arendamise ning piirkonna arengulahenduste väljatöötamise. Eesmärgiks on samuti suurendada Pealinnaregiooni koostööd regionaalsel tasandil ning parendada piirkonna majanduskeskkonda ja ettevõtluse jätkusuutlikkust


Projekti üldjuhtimiseks moodustati projektis osalevate omavalitsuste esindajaks projektinõukogu, mille esimeheks valiti tollane HOLi juhatuse esimees Urmas Arumäe. Projektinõukogusse kuulusid:

HOL
 Aarne Rentik
Tallinna Linn
Toomas Vitsut, Jaanus Mutli, Kaarel-Mati Halla
Kiili vald
Vambo Kaal, Tarmo Vaik, Valeri Kukk
Rae vald
Raivo Uukkivi, Priit Põldmäe
Saue vald
Mikk Lõhmus
Saue linn
Orm Valtson, Harry Pajundi
Jõelähtme vald
Toomas Kümmel, Andrus Umboja
Harku vald
Kaupo Rätsepp
Maardu linn
Endel Ruht, Nikolai Vojeikin
Saku vald
Arvo Pärniste
Viimsi vald
Urmas Arumäe


Projektinõukogu ülesandeks oli projekti tegevuste üldkoordineerimine ning tulemuste heakskiitmine. Projektinõukogu on pidanud neli koosolekut (Projektinõukogu avakoosolek – 06.10.2009; Projektinõukogu koosolek – 29.03.2010; Projektinõukogu koosolek – 22.09.2010; Projektinõukogu lõppkoosolek – 15.02.2011) ning korraldanud koosolekute vahepealsel ajal töötulemuste heakskiitmist ning ühiste seisukohtade kujundamist elektroonselt. Korraldatud on ka Projekti avaseminar (15.10.2009) ja Projekti lõpuseminar (01.03.2011).


Projekti eesmärkidest lähtuvalt moodustati  kolm töörühma: kvaliteedistandardite-, õigus ja juhtimismudeli- ning finantsskeemi töörühm. Lisaks valdkondlikele ekspertidele kaasati töörühmade töösse vastava eriala spetsialiste projektis osalevatest omavalitsustest.


Töörühmade tööd juhtisid ning ekspertidena osalesid oma ala tunnustatud eksperdid:

Kvaliteedistandardite töörühmGarry Raagmaa
Juhtimismudeli töörühm
Urmas Arumäe, Toomas Sepp, Arno Allmann
Finantsmudeli töörühm
Tähve Milt, Katrin Kendra

Vajalike uuringute ja analüüside teostamiseks ning parimate pakkumiste leidmiseks korraldas Harjumaa Omavalitsuste Liit 2009. a. märtsis konkursi. Valituks osutusid ning uuringud ja analüüsid teostasid järgmised organisatsioonid:

  • Konsultatsiooni- ja koolituskeskus OÜ Geomedia - Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ja Eesti omavalitsuste koostöökogemuste uuring ja analüüs.
  • ERKAS Valduse OÜ - Kuue valdkonna (jäätmekäitlus, veevarustus ja kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, kergliiklusteed, ühistransport, planeerimistegevus) ühiselt osutatavate teenuste kvaliteedistandardite väljatöötamine.
  • Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku Halduse Instituut - Pealinnaregiooni koostöömudeli õiguslike ja juhtimisalaste lahenduste väljatöötamine.
  • Audiitorfirma OÜ Rimess - Pealinnaregiooni koostöömudeli teoreetiliste finantseerimisalaste lahenduste väljatöötamine.
Läbiviidud uuringute puhul keskenduti vastavalt ülesandele sellistele avalik-õiguslikele või muudele avalike teenuste valdkondadele nagu: ühistransport, veemajandus, jäätmemajandus, ruumiplaneerimine ja kergliiklus. Viidi läbi võrdlevad käsitlused avalike ülesannete jaotusest, valitsemise ja haldamise organisatoorsest struktuurist, koostöövormidest, kehtivatest ja rakendatavatest teenuskvaliteedi nõuetest, hinnakujundusest ja teenuste finantseerimise põhimõtetest.