Kommentaarid tööde läbiviijatelt

Pealinnaregiooni koostöö-  ja haldusvõimekuse tõstmine


Jaan Lõõnik, ERKAS Valduse OÜ, standardite koostamise töörühma juht

Harjumaa Omavalitsuste Liit on algatanud tänuväärt ettevõtmise, mis võib kujuneda oluliseks teetähiseks Eesti kohaliku omavalitsuse arendusprotsessis. Eesti omavalitsustele heidetakse sageli ette liigset fragmenteeritust ja vastandumist üksteisele, sagedased on vastuolud keskus- ja tagamaaomavalitsuste vahel. Pealinnaregiooni kohalike omavalitsuste algatus kuue valdkonna avalike teenuste korralduse ja osutamise ühtlustamiseks ja standardiseerimiseks regionaalsel tasandil on kindlasti heaks eeskujuks ka teistele Eesti omavalitsustele piirkondliku konkurentsivõime tõstmiseks ja regionaalse arengu ühtlustamiseks.


ERKAS Valduse OÜ rolliks oli välja töötada kuue valdkonna (ühistransport, jäätmekäitlus, kergliiklusteed, sademeveekanalisatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon ning planeeringud) avalike teenuste standardid. Standardid koostati suure detailsusastmega andmaks omavalitsustele võimaluse kasutada materjali kohalike õigusaktide sisustamiseks ning ka lepingute ettevalmistamiseks teenuseosutajatega. Pikemas perspektiivis tagab ühtsete standardite järgimine pealinnaregiooni tasakaalustatuma arengu ja suurema konkurentsivõime.


Soovime pealinnaregiooni omavalitsusjuhtidele ja spetsialistidele tarmu pealinnaregiooni kui terviku arenguvajaduste õigeks hindamiseks ning jätkusuutliku arengu tagamiseks.Prof. Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskonna dekaan

Pealinnal on igas riigis eriline poliitiline ja õiguslik positsioon. Pealinna majandusliku positsiooni määrab paljuski see, milline on pealinna osatähtsus riigi rahvaarvus, sisemajanduse kogutoodangus, ekspordimahus, välisturistide arvus  jne. Eestis elab pealinnas 30 protsenti riigi elanikest ja mandri-Euroopas on see näitaja mõnevõrra suurem ainult Lätis, kus Riias elab kolmandik elanikest Riias. Valglinnastumise arenedes peaks aga pealinna ja ka teiste suuremate linnade sotsiaalmajanduslikke näitajaid arvestama mitte üksnes linna administratiivpiires. Ja probleem pole mitte ainult statistilistes näitajates vaid inimeste kogu elukorralduses, kus väga sageli elu-, töö- ja teenuste tarbimise kohad ei piirne ühe valla või linnaga. Tallinnas ja temaga vahetul tagamaal (üheksas vallas või linnas) elab 37 protsenti Eesti rahvastikust. Sisemajanduse kogutoodangus, ekspordikäibes jne on selle regiooni osatähtsus veelgi suurem.

Pealinna ja tema tagamaa toimimisel võib küsida, kuivõrd peaks valglinnastumine ja sellega seonduv  olema ühiskonna iseorganiseerumise ja turumajanduse meelevallas? Taoline küsimuse püstitus on põhjendatud seetõttu, et alates 1990. aastatest on just selline olnud meie avaliku halduse, sh kohaliku omavalitsuse praktika. Oleme aga seda meelt, et kohaliku omavalitsuse organid jt institutsioonid on demokraatlikus ühiskonnas selleks hoovaks, mille abil suunata avalikes huvides ühiskonna protsesse. Seetõttu tuleb ka paljusid sotsiaalseid, majanduslikke ja avaliku halduse probleeme analüüsida sõltumata administratiivpiiridest. Oluline on välja töötada juhtimismehhanismid, mis tagavad nii soodsaimatel tingimustel osutatavad avalikud teenused kogu regiooni elanikele kui kooskõlastatud alustel toimiva arengu kavandamise. Piirkondliku iseloomuga teenuste näitena võib tuua ühistranspordi ja jäätmehoolduse korraldamise, haridus- ning sotsiaalasustuste võrgustiku planeerimise või piirkondliku arengu küsimused.

Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli poolt on Harjumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel välja töötatud õiguslikud, majanduslikud ja juhtimisalased ettepanekud Tallinna kui pealinnaregiooni valdade ja linnade koostöö arendamiseks. Välja töötatud lahendusi saaks kasutada ka Eestis teistes valglinnastunud piirkondades (Tartu, Pärnu jne) elanike paremaks teenindamiseks.

Pole tähtsusetu märkida, et meie pealinna ja pealinnaregiooni eripära on rõhutanud ka rahvusvahelised eksperdid. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) 2010. aasta raportis Kohaliku demokraatia olukorrast Eestis soovitati omistada Tallinnale eristaatus, arvestades pealinna erilist kohta võrreldes teiste kohaliku omavalitsuse üksustega. Pealinnaregiooni staatuse reguleerimisel võib aluseks võtta kaks põhimõtteliselt erinevat eesmärki:
  • Kas sellega tahetakse saavutada pealinna positsiooni, eelkõige rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamist? Riigi rahvusvahelise konkurentsivõime edasise suurenemise põhilise eeldusena peavad linnad olema mitte ainult riigisisesed regionaalsed keskused ja piirkonna majanduse arengu mootorid, vaid ka ise rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised.
  • Kas selle abil püütakse saavutada kohaliku omavalitsuse üksuste majandus- ja haldussuutlikkuse erisuste vähendamist ja tagada avalike teenuste parem kättesaadavus ja osutamine soodsaimatel tingimustel regioonis lähtudes seejuures Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas sätestatud kohaliku omavalitsuse väärtustest?

Oleme seisukohal, et uurimistöös pakutav regionaalne juhtimismudel on üks vajalik element ka pealinna rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisel.Rivo Noorkõiv, Konsultatsiooni- ja Koolituskeskus Geomedia juhatuse esimees

Harjumaa Omavalitsuste Liidu initsiatiiv parendada kohalike omavalitsuste haldussuutlikkust ja luua uus koostöökvaliteet pealinnaregioonis on tänuväärt ettevõtmine. Geomedia osaks projektis oli esitada Kopenhaageni, Oslo ja Helsingi pealinnaregioonide ning Eesti kohalike omavalitsuste koostöökogemuste analüüs ühistranspordi, veemajanduse, jäätmemajanduse, ruumiplaneerimise ja kergliikluse valdkondades. Võrdlevad käsitlused avalike ülesannete jaotusest, valitsemise ja haldamise organisatoorsest struktuurist, koostöövormidest, kehtivatest ja rakendatavatest teenuskvaliteedi nõuetest, hinnakujundusest ja teenuste finantseerimisepõhimõtetest tõid välja mitmesuunalised arengud nii Põhjamaades kui Eestis. Järjekordselt sai kinnitust, et üks-üheselt parimaid praktikaid Põhjamaadest kohandamata üle võtta ei saa. Küll aga on oluline, et mõistaksime nendes riikides kasutatavate koostöömudelite loogikaid ja toimimisskeeme. Eesti vajab uusi lahendeid, et kohalikku omavalitsust  tulemuslikult teostada nii kohaliku tasandi üksustes kui regionaalsel tasandil. Uuringus esitatud soovitused koostöö, teenusekvaliteedi ja finantskorralduse parandamiseks tuleks Tallinnal koos naaberomavalitsustega kindlasti nutikalt praktikasse pöörata. Soovin kõigile asjaosalistele järjekindlust projekti tulemuste rakendamisel.  Yelena Zhovnikova, Rimess, finantsmudeli töörühma nimel

Selle projekti raames on Rimess analüüsinud projektis osalenud omavalitsuste tulusid ja nende omavalitsuste ühistranspordi, veemajanduse, jäätmehoolduse, planeerimise ja kergliiklusteedega seotud kulusid, on vaadelnud Põhjamaa kogemust (Geomedia tehtud raportite põhjal) ja selle rakendatavust pealinnaregioonis ning pakkunud finantseerimisskeemi raamistiku iga valdkonna jaoks koos mitme stsenaariumi analüüsiga. Finantseerimisskeemide väljatöötamisel arvestasime ERKASe pakutud teenusstandarditega.

Tehtud töö põhjal võime järeldada, et pealinnaregiooni koostöö võib pakkuda selles osalevatele omavalitsusüksustele mitmeid käesolevaga võrreldes alternatiivseid ja uusi käitumismalle, mis võivad samas aidata tõsta nende poolt pakutavate teenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja sealhulgas saavutada ka olulises mahus kulude kokkuhoidu juhul kui kulude kokkuhoiueeldused realiseeruvad. Koostööprojekte ja nendega kaasnevaid finantsaspekte tuleb vaadelda nii üldiselt tasemelt kui iga omavalitsusüksuse individuaalselt tasemelt. Tuleb ka mainida, et uute koostöömudelite rakendamisel on vaja arvestada teatud riskidega ja oma töös juhtisime omavalitsusüksuste esindajate tähelepanu nendele riskidele.